Privacyverklaring en cookiebeleid

Inhoud

1.Waarom een privacyverklaring
2. Bedrijfsgegevens
3. Algemeen
4. Welke persoonsgegevens verwerk ik
5. Cookiebeleid
6. Doorgeven aan derden
7. Welke rechten heb jij
8. Wijzigbaarheid van deze privacyverklaring

 

 1. Waarom een privacyverklaring

Wanneer je deze website bezoekt, verzamel ik waar nodig jouw persoonlijke gegevens. Deze worden door mij verwerkt voor de doeleinden waarvoor ik de gegevens nodig heb.
Ik hecht veel waarde aan de bescherming van je privacy en persoonsgegevens. Ik verwerk die persoonsgegevens enkel in overeenstemming met regels uitgewerkt in GDPR (General Data Protection Regularisation) of – in het Nederlands – de AVG (Algemene verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die in werking is getreden op 25 mei 2018.

Met deze privacyverklaring wil ik verduidelijken hoe ik eventueel jouw persoonsgegevens verwerk, maar ook wat jouw rechten zijn. Door gebruik te maken van deze website en het meedelen van je persoonsgegevens ga je expliciet akkoord met deze privacyverklaring en de verwerking van je persoonsgegevens.

Indien je hierover vragen hebt, neem dan gerust contact op met Kristien Mechelmans via info@kristienmechelmans.be

 1. Bedrijfsgegevens

Deze website is eigendom van BV Wings met als bestuurder en verwerkingsverantwoordelijke Kristien Mechelmans (‘ik’)

BV Wings
Tervantstraat 117 B, 3583 Paal-Beringen
België
BE0668 598 432
Tel. 011/19 48 69
info@kristienmechelmans.be
IBAN BE98 9731 6567 2293  – BIC ARSP BE22

 1. Algemeen

Dit privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens van websitebezoekers en van deelnemers aan de lessen, deelnemers aan groepen, cliënten, patiënten, bezoekers ter plaatse, prospecten, helpers, leveranciers, klanten, cursisten, gasten en helpers.

Ik verwerk enkel de persoonsgegevens die ik nodig heb en bewaar die slechts tijdelijk, volgens de wettelijke bewaringstermijn. Verwerken is bv. het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, gebruiken, combineren, afschermen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, doorzenden, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen, wissen of vernietigen.

Je persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer dit op een rechtmatige manier gebeurd.
Enerzijds kan dit na jouw toestemming. Je hebt altijd het recht om deze toestemming in te trekken.
Anderzijds kan dit enkel wanneer het noodzakelijk is omwille van één van de volgende redenen:
– contract uitvoeren
– wettelijke bepaling
– vitaal belang
– algemeen belang
– gerechtvaardigd belang

Ik beveilig alle gegevens. Daarvoor heb ik diverse technische en organisatorische maatregelen genomen om zo jouw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. BVBA Wings voorziet de nodige fysieke beveiligingen, regelmatige updates van hard- en software, een afdoend wachtwoordbeheer, beveiligde internetverbindingen en gebruikt een antivirusprogramma om dit te realiseren.

Ik wil er jou ook attent op maken dat geen enkel systeem 100% veilig kan zijn. Informatieveiligheid is ook afhankelijk van jouw gedrag en beslissingen. Je dient jouw eigen informatiesystemen ook goed te beveiligen, accountgegevens en wachtwoorden vertrouwelijk te bewaren.

Ik wil jou er ook op wijzen dat jij de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die je mij verstrekt en dat ik vertrouw op de juistheid ervan. Indien jouw gegevens wijzigen, verzoek ik je om dit zo snel mogelijk te melden.

Je bent niet verplicht om je persoonsgegevens mee te delen. Maar bij gebreke aan verstrekking van de vereiste gegevens, kan het verlenen van bepaalde diensten of de samenwerking onmogelijk worden. De relatie kan dan niet worden voortgezet.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de websites van derden die via links met deze website zijn verbonden. Ik raad je aan de privacyverklaring van deze betreffende websites ook te lezen.

 1. Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Ik zal enkel en alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken in het kader van volgende doeleinden:

4.1 Contactinformatie

4.1.1 Contactformulier

Als je het contactformulier invult, bewaar ik je voornaam, familienaam, mailadres, telefoon- of GSMnummer.

4.1.2 Inschrijfformulier lessen, groepen, …

Als je inschrijft voor één van de lessen of groepen, bewaar ik je voornaam, familienaam, mailadres, telefoon- of GSM-nummer, bedrijfsnaam, facturatie-adres en ondernemings- of BTW-nummer, persoonlijk adres en rijksregisternummer.

4.2 Klantenbeheer

4.2.1 Contactgegevens

Als je je inschrijft voor één van de lessen of groepen, bewaar ik je voornaam, familienaam, mailadres, telefoon- of GSMnummer, bedrijfsnaam, facturatie-adres en ondernemings- of BTW-nummer, persoonlijk adres en rijksregisternummer.

4.2.2 Financiële identificatiegegevens

In voorkomende geval ondernemings- of BTW-nummer, bankrekeningnummer, status van de betaling, boekhoudkundige verwerkingen.

4.2.3 Wettelijke verplichtingen

Ik bewaar alle gegevens die nodig zijn om aan bv. fiscale en sociaalrechtelijke wettelijke verplichtingen te voldoen.

4.2.4 Varia

Ik verwerk via deze website geen bijzondere categorieën van gegevens zoals bepaald in artikel 9 van de GDPR/AVG, noch van kinderen onder de 16 jaar.

Betreffende ‘directe marketing’ bv. mailen naar cliënten en deelnemers: je hebt steeds het recht op bezwaar. Dat kan door je uit te schrijven of mij te contacteren op info@kristienmechelmans.be.

     5. Cookie-beleid
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van de computer, laptop, tablet of smart phone zet zodra iemand de site bezoekt.
Er zijn 3 categorieën cookies:

– functionele cookies: deze zorgen ervoor dat je website goed werkt (zo hoeft een gebruiker bijvoorbeeld niet steeds opnieuw in te loggen)
– analytische cookies: deze zorgen ervoor dat je kunt onderzoeken waar je bezoekers vandaan komen en hoelang ze op bepaalde pagina’s blijven
– tracking cookies: deze (marketing) cookies volgen je bezoekers ook op andere websites (hierdoor krijgen zij bijvoorbeeld reclame toegespitst op hun surfgedrag)

Op deze website gebruik ik enkel functionele cookies. Hiervoor hoef ik niet jouw toestemming te vragen. Je kan dus voor deze website je cookievoorkeuren niet instellen of wijzigen aangezien dat enkel kan en nodig is bij analytische en tracking cookies.

 1. Doorgeven aan derden

Deze gegevens worden niet doorgeven aan derde partijen, met uitzondering van de volgende ontvangers:

– technische verwerkers bv. IT-leverancier, hosting van website, bestanden en dossiers 
– personeel op de praktijk bv. secretariaat
– overheidsdiensten in kader van wettelijke verplichtingen bv. bij een gerechtelijk bevel. Ik zal in dat geval een redelijke inspanning leveren om jou voorafgaand hierover te informeren
– professionele raadgevers, advocaten, revisoren voor zover noodzakelijk voor hun bestand
– jezelf

Deze derde partij moet de aan hem/haar geleverde persoonsgegevens verwerken volgens de GDPR/AVG-wetgeving. Zij kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Ik zal je persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen.

 1. Welke rechten heb jij?

Als bezoeker en gebruiker heb je ook rechten. Wil je één van die rechten inroepen? Stuur ons dan een mailtje naar kristien.quadraat@gmail.com. Ik verwerk je aanvraag binnen 30 dagen nadat jij je identiteit hebt bewezen.

7.1 Recht op informatie

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik verwerk. Op deze website en in deze privacyverklaring doen ik er alles aan om te verduidelijken.

7.2 Recht op toegang en inzage

Je hebt het recht om alle persoonsgegevens die ik van jou heb verwerkt, in te kijken.

7.3 Recht op rectificatie

Eventueel onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kan je laten verbeteren, wijzigen of vervolledigen.

7.4 Recht op beperking van verwerking

Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten onder deze voorwaarden:

 • Tijdens de periode die ik nodig heb om de juistheid van je persoonsgegevens te controleren in geval van betwisting.
 • Tijdens de periode die nodig heb om de aanwezigheid van gronden voor het wissen van je persoonsgegevens te beoordelen.
 • Bij onrechtmatige gegevensverwerking, als je verzoekt om beperking van de verwerking i.p.v. het wissen van je persoonsgegevens.
 • Als ik je persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden en jij ze nodig hebt voor een rechtsvordering.


7.5 Recht om toestemming in te trekken

Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op de voorafgaande toestemming, heb je het recht om deze toestemming terug in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien ik hiervoor over een andere rechtsgrond beschik.

7.6 Recht op gegevenswissing of beperking

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen of wissen onder deze voorwaarden van de GDPR/AVG

 • Wanneer je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ik ze oorspronkelijk heb verzameld.
 • Wanneer ik je persoonsgegevens enkel heb verzameld op basis van jouw toestemming.
 • Wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende gronden voor de verwerking bestaan.
 • Wanneer je persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt.
 • Wanneer je persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Je hebt het recht om mij te verzoeken om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
Ik kan deze gegevenswissing of -beperking weigeren van de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

7.7 Recht om je te verzetten tegen automatische besluitvorming, beslissing en profileringen

De persoonsgegevens die ik via deze website verzamelen, worden niet op deze manier gebruikt.

7.8 Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Je hebt het recht deze persoonsgegevens over te dragen naar een andere verwerker. Dan bezorg ik jou deze in een gestructureerde,  gangbare en machineleesbare vorm.

7.9 Recht om te worden vergeten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen onder deze voorwaarden:

 • Wanneer je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ik ze oorspronkelijk heb verzameld.
 • Wanneer ik je persoonsgegevens enkel heb verzameld op basis van jouw toestemming.
 • Wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende gronden voor de verwerking bestaan.
 • Wanneer je persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.
 • Wanneer je persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt.


7.10 Recht van bezwaar

Ik stel alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier met je persoonsgegevens om te gaan, in overeenstemming met de betreffende regelgeving van de GDPR/AVG. Ben je van mening dat ik jouw persoonsgegevens onrechtmatig heb verwerkt? Dat er ernstige en legitieme fouten gebeurd zijn? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Privacycommissie
Drukpuntstraat 35, 1000 Brussel
tel 02/274 48 00
commission@privacycommission.be
contact@apd-gba.be

Daarnaast kan je ook nog terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Hou er rekening mee dat je je niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang; en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

Om een snelle minnelijke oplossing van geschillen mogelijk te maken, vraag ik je vriendelijk om eerst contact met mij op te nemen.

Kristien Mechelmans
Tervantstraat 117B, 3583 Paal-Beringen
011/19 48 69
info@kristienmechelmans.be

 1. Wijzigbaarheid van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 18 augustus 2023.
Het is mogelijk dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt aangepast. Raadpleeg deze daarom regelmatig.